Regulamin „Darmowej konsultacji”

Darmowa konsultacja.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udzielania bezpłatnych konsultacji doradczych przez konsultantów Art Strategy Group Sp. z o.o. (dalej: Doradca) osobom zainteresowanym (dalej: Klient).
 2. Konsultacje doradcze polegają na udzieleniu Klientowi informacji i wskazówek dotyczących jego sytuacji biznesowej lub innej, związanej z zakresem działalności Doradcy.
 3. Konsultacje doradcze są udzielane telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych komunikatorów internetowych, w zależności od preferencji Klienta i możliwości Doradcy.
 4. Konsultacje doradcze są udzielane w dni robocze, w godzinach ustalonych przez Doradcę, po wcześniejszym umówieniu terminu przez Klienta.
 5. Konsultacje doradcze są udzielane w ramach akcji promocyjnej Doradcy i mają charakter jednorazowy. Każdy Klient może skorzystać z konsultacji doradczej tylko raz i tylko w jednej sprawie.
 6. Doradca zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia konsultacji doradczej, jeśli uzna, że sprawa Klienta nie mieści się w jego zakresie kompetencji, jest zbyt skomplikowana lub wymaga dłuższego czasu analizy niż 30 minut, stanowi próbę nadużycia lub jest sprzeczna z prawem, etyką lub dobrymi obyczajami.

Warunki korzystania z konsultacji doradczej

 1. Aby skorzystać z konsultacji doradczej, Klient musi wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Doradcy lub przesłać wiadomość e-mail na adres office@artstrategygroup.com z następującymi danymi: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, krótki opis sprawy i preferowany sposób kontaktu.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia, Doradca skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia terminu i sposobu konsultacji doradczej. Termin konsultacji doradczej będzie zależał od dostępności Doradcy i kolejności zgłoszeń.
 3. Konsultacja doradcza trwa maksymalnie 30 minut. Doradca może zakończyć konsultację doradczą wcześniej, jeśli uzna, że udzielił Klientowi wystarczających informacji i wskazówek lub jeśli stwierdzi, że Klient nie przestrzega zasad niniejszego regulaminu.
 4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych i aktualnych danych osobowych oraz do przekazania Doradcy wszystkich istotnych informacji dotyczących jego sprawy. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z podania nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji.
 5. Klient zobowiązuje się do korzystania z konsultacji doradczej w sposób zgodny z prawem, etyką i dobrymi obyczajami. Klient nie może wykorzystywać konsultacji doradczej do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem, takich jak np. uzyskanie informacji poufnych, szkodzenie Doradcy lub osobom trzecim, próba wprowadzenia Doradcy w błąd lub oszustwa.
 6. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Doradcę w celu realizacji konsultacji doradczej oraz w celach statystycznych i marketingowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych. Klient ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 7. Klient może zrezygnować z konsultacji doradczej w dowolnym momencie, poprzez poinformowanie Doradcy o tym fakcie. Doradca może również zrezygnować z konsultacji doradczej, jeśli uzna, że nie jest w stanie jej udzielić lub jeśli wystąpią okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające jej udzielenie.

Odpowiedzialność i zastrzeżenia

 1. Doradca dokłada wszelkich starań, aby udzielać Klientom rzetelnych i profesjonalnych konsultacji doradczych, opartych na aktualnym stanie prawnym i najlepszej wiedzy Doradcy.
 2. Doradca nie ponosi jednak odpowiedzialności za skutki wynikające z wykorzystania przez Klienta informacji i wskazówek uzyskanych w ramach konsultacji doradczej. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podjęcie decyzji i działania w oparciu o konsultację doradczą.
 3. Konsultacja doradcza nie stanowi pełnej i wyczerpującej analizy sprawy Klienta, ani nie zastępuje profesjonalnej obsługi prawnej, biznesowej lub innej, świadczonej przez Doradcę lub inne podmioty na podstawie odrębnej umowy.
 4. Doradca nie gwarantuje, że konsultacja doradcza będzie odpowiadać oczekiwaniom i potrzebom Klienta, ani że będzie skuteczna i przydatna w rozwiązaniu jego problemu.
 5. Doradca zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszego regulaminu w dowolnym czasie, z zastrzeżeniem praw nabytych przez Klientów, którzy zgłosili się do konsultacji doradczej przed zmianą lub odwołaniem regulaminu. O zmianie lub odwołaniu regulaminu Doradca poinformuje na swojej stronie internetowej.